Condicions d'ús de 'SENDERISME.COM'

Senderisme.com és un lloc web d'informació (i en un futur, de reserves) de Productes Turístics de Senderisme 

TITULARITAT DEL LLOC WEB

El titular d’aquest lloc web és Senderisme.com, que pertany a Jordi Ferrer, amb NIF 37727989P, adreça C/ Joan Miró, 42-44 - Barcelona.
El Gestor administratiu del portal és la Editorial Piolet, amb CIF B65544223, adreça C/ Nicaragua, 46 - 08029 - Barcelona

DESCRIPCIÓ DEL LLOC WEB

SENDERISME.COM ofereix mitjançant el seu lloc web els serveis que al mateix es detallen i que es regiran per les condicions que s’estableixin en funció del servei efectivament contractat. El lloc web ha sigut realitzat per a prestar els serveis que al mateix es detallen i facilitar així l’accés per part dels USUARIS a tota la informació sobre les característiques dels mateixos.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

PRIMERA. - ÀMBIT D’APLICACIÓ: Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús de la web de SENDERISME.COM per part de les persones que accedeixin a la mateixa, que en aquest document rep la denominació d’USUARI. L’accés al lloc web implica, per part del USUARI, l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals d’ús i l’obligació de respectar-les.

SEGONA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS: Les condicions d’accés i ús de la present web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web i dels serveis que s’hi ofereixen. L’USUARI està obligat a no utilitzar el lloc web i els serveis oferts a la mateixa per a la realització d’activitats contraries a la llei o en perjudici de tercers. Queden per tant prohibits tots els actes d’ús de la web que vulnerin la legalitat o drets de tercers com: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel•lectual ... etc. SENDERISME.COM posarà en coneixement de l’autoritat competent qualsevol vulneració d’aquestes obligacions per part dels USUARIS, així com també la realització mitjançant el lloc web de qualsevol tipus d’activitat il•lícita. L’USUARI s’obliga a no realitzar accions que puguin produir a la web o mitjançant la mateixa qualsevol tipus de perjudici als sistemes de SENDERISME.COM L’USUARI s’obliga a no realitzar sense la corresponent autorització l’enviament de missatges de forma massiva ("spamming"). L’USUARI s’obliga a no enviar grans missatges amb la fi de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing"). L’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions generals d’ús implica també l’acceptació expressa de rebre les comunicacions i opcionalment els butlletins informatius i de notícies de SENDERISME.COM. Aquesta acceptació podrà revocar-se en qualsevol moment enviant la corresponent comunicació a SENDERISME.COM o des de l’opció habilitada a tal efecte dins de l’àrea privada que té assignada cada USUARI.

TERCERA.- CONTINGUTS: Els continguts incorporats a aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per: 1.- La pròpia entitat SENDERISME.COM utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que SENDERISME.COM únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna. 2.- Els USUARIS, mitjançant col•laboracions o introducció voluntària de continguts, sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament exempta SENDERISME.COM de tota responsabilitat.

QUARTA.- INSCRIPCIÓ: La utilització de la web no comporta l’obligatorietat d’inscripció del USUARI, aquesta tan sols serà necessària per a contractar determinats serveis o sol•licitar determinades informacions mitjançant la introducció de determinades dades a un formulari d’alta que, en cas de contractació efectiva determinarà les condicions particulars del servei contractat que estaran unides a unes condicions generales de contractació. Malgrat això, per a rebre determinades informacions sí serà obligatòria la referida inscripció mitjançant la introducció de determinades dades en un formulari d’alta. A més a més, l’USUARI també podrà inscriure’s de forma voluntària.

CINQUENA.- CLAUS D’ACCÉS: L’USUARI enregistrat es compromet a realitzar un ús diligent de les claus d’accés sent responsable de la seguretat i confidencialitat de les mateixes i tenint l’obligació i l’exclusiva responsabilitat de guardar-les i custodiar-les a lloc segur amb la finalitat d’impedir el accés a tercers no autoritzats. L’USUARI es compromet a més a més a comunicar a SENDERISME.COM, el més aviat possible, la pèrdua, robatori o qualsevol altra incidència que es derivi o pugui derivar en un risc per a la confidencialitat de les dades per ell aportades .

SISENA.- GARANTIA: En cap cas SENDERISME.COM garanteix la disponibilitat, la continuïtat ni l’adequació dels serveis oferts a la pàgina web a les expectatives del USUARI, tampoc garanteix la falta de rendiment dels serveis. En cap cas SENDERISME.COM garanteix contra el mal ús que realitzin els USUARIS del servei. L’USUARI no tindrà cap dret a reclamar indemnització o compensació de cap tipus per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis. SENDERISME.COM podrà interrompre en qualsevol moment el accés de l’USUARI al lloc web i als seus serveis, aquesta interrupció pot ser temporal o definitiva, i també pot englobar a la totalitat de la web o només a part dels serveis, tot això sense avís previ ni dret a cap indemnització, si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generales. SENDERISME.COM en cap cas serà responsable de: a) Les fallides de qualsevol tipus que poguessin produir-se a les comunicacions, així com l’eliminació de dades o les transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius. b) De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar a el lloc web. c) De la licitud o bona finalitat de les operacions o negocis jurídics que l’USUARI realitzi amb altres USUARIS que tinguin el seus continguts eventualment allotjats o inclosos al lloc web.

SETENA.- SEGURETAT.- SENDERISME.COM encara no utilitza la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) per a garantir la seguretat de totes les transaccions.

VUITENA.- DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL, DRETS D’AUTOR I MARCA. Els continguts d’aquest portal, excepte a on s’indiqui lo contrari, estan protegits per la llicencia Creative Commons. D’aquesta manera, i tenint en compte aquesta llicencia, segons l’enllaç que és pot trobar al peu de cada pàgina, es pot distribuir el contingut sempre que: - ho notifiqueu prèviament per correu electrònic al webmaster del Portal (enllaç de ‘contacta’ al peu de cada pàgina) - Indiqueu qui és l’autor. És una bona regla també posar un enllaç cap la pàgina de on s’ha tret la informació. - No fer-ho servir per fins comercials - Si es modifica el contingut, cal publicar-ho sota la mateixa llicencia. Excepcions: Cal tenir en conte que, a part de la llicencia de peu de pàgina, que indica la normativa general, si hi ha un contingut o imatge que al seu peu indica una autoria o llicencia, aquesta és la que te valor, per aquest contingut o imatge en particular. Cada usuari que publica pot escollir la llicencia que creu adient.

NOVENA.- JURISDICCIÓ i LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generales es regeixen per la legislació espanyola.

DESENA.- VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS GENERALS: En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul•la, les demés clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte les voluntats de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. SENDERISME.COM podrà modificar en qualsevol moment els termes de les presents Condicions Generals, publicant a la pàgina web la versió actualitzada de les mateixes, sense necessitat de qualsevol altre notificació als USUARIS.

ONZENA.- NOTIFICACIONS: Qualsevol notificació podrà ser dirigida a SENDERISME.COM per qualsevol dels mitjans de contacte que figuren al peu d’aquest document i a la secció “Contactar” de la mateixa web.

Condicions d'ús com a usuari registrat en el DIRECTORI al lloc web 'SENDERISME.COM'

Denominem USUARI REGISTRAT EN EL DIRECTORI a l'usuari registrat que pot oferir als visitants de SENDERISME.COM informació de productes o serveis relacionats amb el senderisme. Aquestes condicions d'ús complementen a les Condicions d'Ús d'usuari registrat.

DRETS DE L'USUARI REGISTRAT EN EL DIRECTORI

- Pot donar-se d'alta gratuïtament i disposar d'un 'mini lloc' on poder col·locar la seva fitxa, el seu logo, la seva descripció i imatges.
- Rebre correus electrònics a través de la seva pàgina de contacte
- La seva adreça d'e-mail sol apareixerà en format imatge per evitar el correu no desitjat.

OBLIGACIONS DE L'USUARI REGISTRAT EN EL DIRECTORI

- La informació que col·loqui en el seu 'mini lloc' ha de ser veraç.
- Ha de complir la normativa LSSI vigent. És a dir, informar del seu NIF, raó social, telèfon, i adreça postal en el cas que informi de productes comercials.
- No ha de col·locar text o imatges que infringeixin copyrights.
- Revisar les condicions d'ús regularment, ja que aquestes poden modificar-se sense previ avís

Senderisme.com, en relació amb l'USUARI REGISTRAT EN EL DIRECTORI, pot
- enviar-li regularment correus informatius sobre les novetats de les funcionalitats del lloc web o promocions relacionades directament amb seus entitat o empresa
- sense previ avís, anul·lar el seu 'mini lloc' i les seves funcionalitats

En relació amb els proveïdors, articles, viatges i activitats que apareixen en aquest Portal

Senderisme.com sol ofereix la infraestructura tecnològica perquè un usuari registrat pugui publicar la seva entitat o empresa, productes, activitats, fotos i articles al Portal. És a dir, SENDERISME.COM actua com un ISP (proveïdor de serveis). No garantim doncs que la informació publicitada sigui correcta o veraç. En el cas de desacord o reclamació amb una empresa, entitat, producte o activitat inclosa en aquest Portal, SENDERISME.COM no es fa responsable dels danys o prejudicis que hagin pogut originar-se. Preguem no obstant això, que si s'observa alguna negligència per part d'algun membre del Directori, o fins i tot d'un Patrocinador, ens ho feu saber per prendre les mesures oportunes i en el seu cas eliminar-lo del directori.

Política de Privacitat i Protecció de dades de caràcter personal

Informem seguidament en compliment a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD):

Alguns dels serveis que s'ofereixen des del Portal requereix el registre previ dels usuaris. En aquest cas s'ha d'omplir un formulari on es demanen dades de caràcter personal. Les dades són emmagatzemades amb estricta confidencialitat als ordinadors a on es fa el ‘hosting’, per tal de protegir la privacitat dels usuaris, no es destinen a cap altre fi i no es cedeixen a terceres parts. D'acord amb els principis de protecció de dades estipulats en la legislació vigent, l'USUARI pot accedir, modificar i cancel•lar les seves dades, contactant amb Senderisme.com o directament des de la seva opció al panell d’USUARIS.

En el moment que es fa el registre es demana l’acceptació com USUARI. L’usuari pot escollir si vol rebre el butlletí setmanal de noticies elaborats pels redactors del lloc web. També pot escollir si vol rebre ofertes i publicitat. En aquest últim cas, mai es cedeixen les dades a tercers, sinó que és el propi lloc web que en un sistema automatitzat filtra i envia la publicitat de tercers.

També informem que pels usuaris registrats es fan servir ‘cookies’ amb la finalitat de mantenir certs paràmetres de configuració i facilitar la navegació de l’USUARI.

El fitxer de dades està inscrit en l'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES amb el codi 2061521079.

Adaptació a la normativa europea RGPD de Protecció de Dades

A partir del 25 de maig de 2018 és de plena aplicació el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades. En SENDERISME.com estem adaptats a aquest reglament.

  • Tenim guardada com informació vostra la que vas omplir en el seu moment al donar-vos d'alta al nostre butlletí, com el nom, correu electrònic, idioma preferit, data d'inscripció, i opcions extres d'enviament (activitats, allotjament, material, territori). Si en el seu moment vas omplir altres dades personals, aquests han estat esborrades de la nostra base de dades recentment.
  • Tots els nostres formularis inclouen ara un capseta de 'consentiment' que cal marcar perquè el formulari s'enviï. És el consentiment explícit de l'ús de les vostres dades que ompliu.
  • A cada formulari hi ha una nova nota que explica que fem amb les dades que s'omplen en aquest formulari.
  • Les vostres dades de registre es guarden en el nostre servidor, el proveïdor de hosting és Arvixe, i està localitzat a Amsterdam, a la Unió Europea.
  • Les dades de registre es guarden indefinidament, i s'esborren quan es compleix un dels dos casos següents: 1. Quan es demana la baixa del butlletí per part vostra. 2. Quan l'enviament és rebutjat ('bounce') més de dues vegades.
  • Amb el vostre usuari i contrasenya podeu accedir a la extranet i modificar les vostres dades així com si voleu rebre el butlletí o no, així com informació complementària d'activitats, material d'excursionisme, allotjaments, etc.
  • El 'dret a l'oblit' el podeu exercir enviant un correu al nostre webmaster indicant baixa.
  • En relació a la portabilitat, garantim que les vostres dades no són ni han estat mai traspassades a tercers.
  • Si per algun motiu descobríssim o fóssim informats pel nostre proveïdor de hosting que les vostres dades han estat robades o 'hackejats' us informaríem en un termini menor a 72 hores

···································································
senderisme.com
Editorial Piolet
C/ Nicaragua, 46 - 08029 - Barcelona
Tel: 634 797 478

Email:
www.senderisme.com

[x] Tancar finestra